SPEAKERS 2017

Siddharth
Sthalekar

Ashok
Rathod

Chandrashekhar
Bhadsavle

Sudha
Gopalakrishnan

Paresh
Patel

Chetan
Solanki

Hans
Dalal

Abha
Agrawal

Rabia
Kapoor